FAQs

AFRIKAANS

Is net blaaie van ons plaaslike koerante toelaatbaar, of kan ek ook blaaie inskryf wat in ’n bylaag verskyn het en saam met die koerante gesirkuleer is?

Jy mag artikels inskryf wat in bylaes verskyn het.

As een van ons verslaggewers vir byvoorbeeld beste ondersoekende storie inskryf is dit sy beste berig. So ‘n persoon sal natuurlik ook graag vir streekoerante se joernalis van die jaar wil inskryf, maar nou het hy reeds sy berig vir beste ondersoekende kategorie ingeskryf?

Jy mag nie ‘n artikel in meer as een kategorie inskryf nie.

Hoe skryf ek in vir 'n afdeling wat 'n portefeulje vereis?

Waar portefeuljes vereis word, mag jy ‘n maksimum van vyf artikels inskryf. Jy mag dus net een portefeulje per afdeling inskryf, van nie meer nie as vyf artikels nie.

Kan ons as 'n span inskryf?

Kategorieë is oop vir sowel individue as spanne. Span-inskrywings word beperk tot vier name per inskrywing. Alle spanlede se name moet op die inskryfvorm ingestuur word.

In watter afdelings mag Mooivaal, Soccer Laduma en Netwerk24 deelneem?

Mooivaal, Soccer Laduma en Netwerk24 se redaksielede mag inskryf vir alle redaksionele afdelings.

Mag vryskutte deelneem?

Geen inskrywings van vryskutte word aanvaar nie.

Sommige van ons joernaliste het foto’s geneem wat ons graag wil inskryf maar die foto’s was net op ons webtuiste gepubliseer en nie in die gedrukte koerant nie. Kan ons daardie foto’s steeds inskryf met ʼn skermsgreep van die webartikel?

Ongelukkig nie. Slegs inhoud wat in gedrukte formaat verskyn het kwalifiseer vir Legends.

Ek het ‘n artikel wat ek wil inskryf maar die publikasiedatum is 12 dae na die afsnydatum. Kan ek steeeds die artikel inskryf?

Slegs artikels wat binne die tydperk soos vervat in die reëls verskyn het, mag ingeskryf word.

In watter kategorieë kan ons werk inskryf wat in bylaes verskyn het, byvoorbeeld Braaidag en Namibië?

Jy kan die artikels of foto’s in skryf in enige toepaslike afdeling.

Hoe maak ek veranderings aan 'n inskrywings wat reeds ingestuur is?

Jy kan nie veranderings aanbring nie. Stuur die e-pos waarin jou inskrywing bevestig is en die ID daarvan aan legends@media24.com en vra dit moet verwyder word. Jy moet dan van vooraf inskryf.

Hoe verklein ek die grootte van 'n PDF wat ek van Eidos aftrek?

Volg die stappe by die grafika hieronder.

Eidos stappe – klik hier

ENGLISH

Are we only allowed to enter pages from the newspaper or may we enter pages that were published in supplements as well?

You may enter articles that were published in supplements.

May I enter the same article in different categories?

The same article may not be submitted in more than one category.

How do I enter a category where I need to submit a porfolio?

Where you need to submit a porfolio it is limited to five articles. You may therefore only submit one porfolio per category, consisting of no more than five articles.

Can we enter as a team?

Categories are open to both individuals and teams. Team entries are limited to four individuals per entry. Enter all the team members’ names on the entry form.

What categories can Mooivaal, Soccer Laduma and Netwerk24 enter?

Editorial teams from Mooivaal, Soccer Laduma and Netwerk24 can enter all the editorial categories.

May freelancers enter?

No entries from freelancers will be accepted.

Some of us took photos that were published online and not in print. May we enter the photos by submitting a screen shot of the website?

Unfortunately not. Only content published in print will be accepted for Legends.

I want to enter for Legends but my story was published 12 days after the deadline. I really would like to enter it.

Only articles published within the dates as stated in the rules will be accepted.

For which category can I enter my work published in a supplement?

You can enter any. The category will be determined by the content.

How can I edit an entry that was already submitted?

You can’t edit an entry already submitted. You need to send and email to legends@media24.com with your entry ID and request for the entry to be deleted. Thereafter you may submit it again.

How do I reduce the size of a PDF from Eidos?

Follow the steps in the graphic below.

Eidos pdf steps – click here